Υδροληψία Για το έργο δεν κατασκευάστηκε υδροληψία αλλά βελτιώθηκε η ήδη υπάρχουσα, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες άρδευσης του οικισμού. Οι απαραίτητες εργασίες περιελάμβαναν: 4 τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας που να απαγορεύει σε φερτά σημαντικού μεγέθους(πέτρες, ξύλα κλπ) να εισέλθουν 4 δημιουργία μικροφράγματος με φυσικά υλικά, 4 κατασκευή αγωγών για τη μεταφορά του νερού από την κυρίως υδροληψία στο σύστημα κατακράτησης φερτών 4 κατασκευή συστήματος δεξαμενής/ φρεατίων καθαρισμού (το μικροφράγμα επιτρέπει την διέλευση των πλημμυρικών παροχών)ενώ στο σύστημα κατασκευάστηκε υπερχειλιστής που δέχεται την περίσσεια των υδάτων που εισέρχονται στο σύστημα και τη διοχετεύει στην κοίτη του ρέματος. Αγωγός μεταφοράς νερού στην δεξαμενή φόρτισης Η μεταφορά της απαιτούμενης ποσότητας νερού από την υδροληψία στη δεξαμενή φόρτισης γίνεται μέσω αγωγών προσαγωγής μήκους περίπου 100m. Έτσι το νερό μεταφέρεται στην δεξαμενή φόρτισης για την λειτουργία του ΜΥΗΣ Ανατολικής με αγωγό διαμέτρου Φ600. Για την επέκταση του ΜΥΗΣ Ανατολικής και για τον ΜΥΗΣ Κάτω Ανατολικής έγιναν συμπληρωματικά έργα και τοποθετήθηκαν δυο ακόμη πλαστικοί αγωγοί μεταφοράς του νερού στην δεξαμενή φόρτισης διαμέτρου Φ300. Δεξαμενή φόρτισης Στο τέλος του αγωγού μεταφοράς και πριν τον αγωγό προσαγωγής κατασκευάστηκε η δεξαμενή φόρτισης. Σκοπός της δεξαμενής φόρτισης είναι να: 4 παρέχει τον απαραίτητο όγκο νερού για την εκκίνηση του σταθμού 4 κατακρατά φερτά υλικά που πιθανόν να υπάρχουν 4 ρυθμίζει την ποσότητα του νερού που θα διοχετεύεται στο αρδευτικό κανάλι Η δεξαμενή απομονώνεται από το κανάλι με αντίστοιχο θυρόφραγμα και διαθέτει έναν υπερχειλιστη που παροχετεύει, σε έκτακτη περίπτωση προς γειτονικό ρέμα. Η διαστάσεις είναι 8μ Χ 3μ Χ4μ Αγωγός προσαγωγής Πρόκειται για χαλυβδοσωλήνα(St 37-2) διαμέτρου 600mm πάχους τοιχώματος 9,5 mm με αντιδιαβρωτική εσωτερική και εξωτερική προστασία. Τα τμήματα του αγωγού συγκολλήθηκαν επί τόπου. Ο αγωγός τοποθετήθηκε επί του εδάφους και πάνω σε τσιμεντένια βάθρα. Κατά διαστήματα 20 μέτρων και σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης αγκυρώνεται με σώματα από σκυρόδεμα, ενώ υπάρχουν και ενώσεις συστολής-διαστολής μεταξύ των αγκυρώσεων. Ο αγωγός, σε μεγάλο τμήμα ακολουθεί την πορεία του παλιού καναλιού και του παράλληλου μ’ αυτό ημιονικού δρόμου, με πολύ μικρή κλίση(1%). Στη συνέχεια ο αγωγός ακολουθεί ευθεία πορεία προς το σταθμό, σε πλαγιά σημαντικής κλίσης(55-60%).Τοποθετήθηκε επί του εδάφους, στο μεγαλύτερο τμήμα και αγκυρώθηκε με βάθρα από σκυρόδεμα.. Μόνο στα τελευταία 100 μέτρα προς το σταθμό ο αγωγός είναι υπόγειος. Παράλληλα με τον αγωγό διέρχεται σιδηροσωλήνας (Φ 2,5cm) που μεταφέρει τα καλώδια ισχύος και σημάτων αντίστοιχα. Το συνολικό μήκος του αγωγού που μεταφέρει το νερό από τη δεξαμενή φόρτισης στον σταθμό παραγωγής είναι περίπου 1500m. Σταθμός παραγωγής Ο σταθμός παράγωγης αποτελείται από ένα κτίριο που στεγάζει το στρόβιλο, τη γεννήτρια, το σύστημα ελέγχου, τον μετασχηματιστή, τον κεντρικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοματισμού και τον βοηθητικό εξοπλισμό ενώ υπάρχει ένα δωμάτιο ελέγχου και βοηθητικοί χώροι. Το εμβαδόν του είναι περίπου 130 τ.μ. Διώρυγα φυγής Το φρεάτιο έχει συνδεθεί με αγωγό Φ 800, ο οποίος και μεταφέρει το νερό στην δεξαμενή φόρτισης του ΜΥΗΣ Κάτω Ανατολικής. Σε περίπτωση βλάβης ή όταν ο σταθμός είναι εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης το νερό διοχετεύεται πίσω στη φυσική του κοίτη. Το φρεάτιο έχει τέτοια κατασκευή ώστε να μπορεί να δέχεται την ονομαστική παροχή χωρίς προβλήματα φθορών.

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60