ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οφέλη και πλεονεκτήματα των πηγών του 21ου αιώνα

 

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών(Α.Π.Ε) ως μια εναλλακτική μορφή παραγωγής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ακόλουθους λόγους:

 

Α) Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών με χρήση των Α.Π.Ε

Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας βασίζεται κυρίως στην παραγωγή ενέργειας από θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που αποτελούν την κύρια πηγή αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές αυτές μολύνουν το περιβάλλον, επιδρούν στην αλλαγή του κλίματος και προκαλούν ποικίλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αποτελεί κύρια προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη η διαχείριση και ο έλεγχος αυτών των εκπομπών. Η χρήση των Α.Π.Ε παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα(CO2) μιας και είναι καθαρές μορφές(χρήση φυσικών πηγών) και κατ’ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Β) Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ανανεώσιμες πηγές ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Η παγκόσμια αγορά τιμών των συμβατικών μορφών ενέργειας -του πετρελαίου και του αερίου-παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα και έχει συχνά δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στις χώρες που εξαρτώνται από αυτές. Αυτή η εξάρτηση αποτελεί εμπόδιο για χώρες σαν την Ελλάδα και το βάρος των εισαγόμενων καυσίμων είναι μεγάλο.

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί διευρύνεται το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, δημιουργείται βιώσιμη ανάπτυξη και με τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές ενέργειας αυξάνεται η ασφάλεια του συστήματος.

 

Γ) Οι ανανεώσιμες αποτελούν οικονομικά ανταγωνιστικές μορφές ενέργειας και μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά σε συνεχή βάση.

Γενικά, οι ανανεώσιμες πηγές προσφέρουν ενέργεια χωρίς τη χρήση καυσίμων. Αυτές οι μονάδες έχουν χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και σε πολλές περιπτώσεις(αιολική-υδροηλεκτρική ενέργεια) μπορούν να λειτουργούν επί 24ώρου βάσης. Ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός είναι αξιόπιστος μιας και οι ανεμογεννήτριες ή οι υδροστρόβιλοι μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά πάνω από 20 χρόνια(με τις κατάλληλες συντηρήσεις).

 

Συμπερασματικά, οι ανανεώσιμες αποτελούν καθαρές, συνεχείς και πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας. Στη  χώρα μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η εκμετάλλευση και ανάπτυξη των Α.Π.Ε λόγω των πλούσιων φυσικών πηγών, της  μορφολογίας του εδάφους και των κλιματολογικών συνθηκών. Άλλωστε αποτελεί και θεμελιώδη προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκμετάλλευση των Α.Π.Ε αφού όπως αναπτύξαμε και πιο πάνω στηρίζονται στο τρίπτυχο α) καθαρές και φιλικές προς το περιβάλλον, β) αειφόρες αφού συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού , γ) αξιόπιστες αφού έχουν σταθερή, στις περισσότερες περιπτώσεις,  συνεχή λειτουργία με  μικρό κόστος συντήρησης.

 

 

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60